• Imprimeix
Acreditació del tram de renda familiar i de les beques Equitat per reduir el preu dels crèdits universitaris (2017-18)

Procediment per a l'obtenció de l'acreditació del tram de renda familiar i/o de les beques Equitat per a la minoració dels preus dels crèdits dels estudis universitaris per al curs 2014-2015

Acrònim: EQUITAT

Inici termini: 03/03/2015

Fi termini: 31/03/2015

Més informació: Beques_equitat@agaur.gencat.cat

Les sol·licituds s'han de complimentar per mitjans electrònics a través de l'Oficina Virtual de Tràmits (OVT) de la seu corporativa de la Generalitat de Catalunya. 

Si voleu rebre informació presencial sobre aquesta convocatòria heu de sol·licitar una cita prèvia.

Data màxima de presentació de sol·licituds: 31/03/2015

Objecte

Obtenir una acreditació del tram de renda familiar i/o d'una beca Equitat per a la minoració dels preus dels crèdits per a estudiants matriculats per al curs 2014-2015 a les universitats següents: 

Universitat Autònoma de Barcelona 
Universitat de Barcelona 
Universitat de Lleida 
Universitat Oberta de Catalunya 
Universitat Politècnica de Catalunya 
Universitat Rovira i Virgili 

I per als centres adscrits següents: 

Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB), adscrit consorciat a la UPC 
Escola d'Enginyeria d'Igualada (EEI), adscrit consorciat a la UPC

Sol·licitants

Cal complir els següents requisits: 
- Estudiants que formalitzin la primera matrícula del curs 2014-2015 amb posterioritat al 15 d'octubre d'un ensenyament conduent a l'obtenció d'un títol oficial de grau o de primer i/o segon cicle impartit en un centre propi d'una universitat pública de Catalunya o de la UOC. 

- També poden sol·licitar l'acreditació del tram de renda familiar i/o beca Equitat les persones que tinguin un títol universitari oficial de primer cicle i vulguin cursar estudis d'un segon cicle universitari. 

- No poden sol·licitar la beca Equitat les persones que estan en possessió d'alguna titulació universitària oficial o compleixen els requisits per a la seva obtenció. Poden sol·licitar la beca els estudiants amb títols universitaris oficials obtinguts únicament en universitats privades o centres adscrits.

Característiques

Per sol·licitar l'acreditació del tram de renda familiar i/o la beca Equitat cal complir els següents requisits: 
Requisits generals 
- Tenir la nacionalitat espanyola 
- En el cas dels estrangers (comunitaris i no comunitaris), caldrà que el sol·licitant o algun dels seus sustentadors principals hagi treballat a Espanya al llarg de l'any 2013. A més a més, els estrangers no comunitaris hauran d'acreditar la condició de residència. 

Requisits econòmics 
Caldrà no superar els trams de renda familiar disponible i els trams de patrimoni establerts a la convocatòria. 

Per a les persones que sol·licitin la beca Equitat el percentatge de minoració es calcularà d'acord amb el que s'estableix a la convocatòria. 

Aquesta minoració quedarà subjecta a les disponibilitats pressupostàries.

Resolució

- El termini per emetre l'acreditació del tram de renda familiar és d'un màxim de 10 dies a partir de la presentació de la sol·licitud, llevat que s'hagi d'esmenar la sol·licitud. 

- El termini màxim per emetre resolució sobre aquest procediment és de dos mesos comptadors des de l'endemà de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, s'entén que el silenci és negatiu.

Informació

El formulari permet sol·licitar: 
- l'acreditació del tram de renda familiar (amb caràcter només informatiu). Per a les persones que únicament sol·licitin el seu tram de renda familiar, l'AGAUR emetrà l'acreditació corresponent. 
- la beca Equitat per a la minoració dels preus dels crèdits dels estudis universitaris. Per sol·licitar la beca Equitat, caldrà marcar la casella corresponent del formulari. 
Per a les persones que sol·licitin el tram de renda familiar i la beca Equitat, l'AGAUR emetrà l'acreditació del tram de la seva renda familiar, i posteriorment, un cop comprovats els requisits s'emetrà un document on constarà, si escau, el percentatge de minoració dels preus dels serveis acadèmics corresponents als crèdits matriculats per primera vegada. Aquest percentatge estarà subjecte en tot cas a les disponibilitats pressupostàries. 
En tots els casos les acreditacions s'hauran de descarregar a través de l'OVT. 

Només es podrà presentar una sol·licitud.