• Imprimeix
Acreditació del tram de renda familiar i de les beques Equitat per reduir el preu dels crèdits universitaris (2017-18)

Acreditació econòmica MATRC i Beca EQUITAT curs acadèmic 2016-2017

Acrònim: EQUITAT

Inici termini: 13/07/2016

Fi termini: 15/10/2016

Més informació: beques_equitat.agaur@gencat.cat

Data màxima de presentació de sol.licituds: 15/10/2016

Objecte

Acreditació d'un tram de renda familiar, per una banda, i beca EQUITAT per a la minoració dels preus públics dels crèdits per al curs 2016-2017, per l'altra. Això implica que aquest procediment té dos resultats, l'acreditació del tram de renda, de caràcter informatiu, i posteriorment, la beca Equitat, que implica la minoració del preu públic dels crèdits matriculats per primera vegada, si s'escau.

Sol.licitants

Va dirigida a estudiants que es matriculin d’un ensenyament conduent a l’obtenció d’un títol universitari oficial de grau o de primer o segon cicle (resten exclosos els estudis de màster) impartit en un centre propi d’una de les universitats següents:

 • Universitat Autònoma de Barcelona
 • Universitat de Barcelona
 • Universitat de Girona
 • Universitat de Lleida
 • Universitat Oberta de Catalunya
 • Universitat Politècnica de Catalunya
 • Universitat Pompeu Fabra
 • Universitat Rovira i Virgili

O en un dels següents centres adscrits:

 • Institut Nacional d'Educació Física (INEFC), centre adsctit a la Universitat de Barcelona.
 • Institut de Seguretat püblica de Catalunya (ISPC), centre adsctit a la Universitat de Barcelona.
 • Institut Nacional d'Educació Física (INEFC), centre adsctit a la Universitat de Lleida.
 • Escola d'Enginyeria d'Igualada (EEI), centre adsctit consorciat a la Universitat Politècnica de Catalunya.

Requisits

1. Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol estat membre de la Unió Europea. En el cas de ciutadans de la Unió o dels seus familiars, beneficiaris dels drets de lliure circulació i residència, han de tenir la condició de residents permanents o acreditar ser treballadors per compte propi o d'altri.

En el cas d'estudiants no comunitaris, s'aplica el que es disposa en la normativa sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.

Els requisits s'han de complir a data 31 de desembre de 2015.

2. Resten excloses les persones que estan en possessió d’alguna titulació universitària oficial o compleixen requisits legals per a la seva obtenció, llevat que l’hagin obtingut en centres no coberts pel sistema públic de finançament, així com l’estudiantat que hagi superat els estudis d’un únic primer cicle i vulgui prosseguir els seus estudis en un segon cicle no adaptat a l’espai europeu d’educació superior.

3. No oblideu que aquells estudiants amb tram de renda familiar 1 estan obligats a sol·licitar la beca de caràcter general del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport (MECD).

Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds és del 13 de juliol al 15 d'octubre 2016.

Informació

L'acreditació del tram de renda familiar informarà a l'estudiant del tram de renda (d'1 a 6) que li correspon.

Per a l’estudiantat d’enginyeria que sol·liciti una beca Equitat, compleixi els requisits que preveu la base 2 i els seus estudis hagueren quedat afectats el curs acadèmic 2012-2013, pel canvi de nivell del B al C de coeficient d’estructura docent, les universitats apliquen una reducció de 3,76 (tres amb setanta-sis) euros per crèdit matriculat per primera vegada, abans d’aplicar el percentatge de minoració corresponent.