• Imprimeix

CARHUS Plus+ 2008

CARHUS Plus+ és un sistema de classificació de revistes científiques dels àmbits de les Ciències Socials i Humanitats que es publiquen a nivell local, nacional i internacional. Aquest projecte, desenvolupat per l'AGAUR a proposta de la Direcció General de Recerca, es presenta en una primera fase amb l'objectiu de contribuir a l'avaluació de la recerca que es duu a terme en el sistema científic i universitari català amb la màxima objectivitat.

CARHUS PLUS agrupa revistes científiques de nivell local, nacional i internacional en els àmbits de les Ciències Socials i Humanitats.

Les revistes incloses provenen de:

 • ERIH Lists. European Reference Index for the Humanities 2007 : classificació de revistes europees dels àmbits de les Ciències Socials i Humanitats elaborada per l'European Science Foundation. D'aquesta font d'informació s'ha inclòs una selecció de totes les revistes que tenen un ICDS superior a 3. Per a una explicació més detallada sobre l'ICDS, vegeu l'apartat "Què és l'ICDS?".
 • Grups de recerca reconeguts per la Generalitat de Catalunya l'any 2005 dels àmbits de les Ciències Socials i Humanitats: D'aquesta font d'informació s'ha inclòs una selecció de les revistes on havien publicat aquests grups entre 2001 i 2005. S'han exclòs només aquelles que clarament són d'àrees de coneixement externes a les Ciències Socials i Humanitats.
 • IN-RECS. Índice de impacto, revistas españolas en ciencias sociales : llistats de revistes elaborats pel grup de recerca Evaluación de la ciencia y de la comunicación científica de la Universidad de Granada. D'aquesta font documental s'han inclòs totes les revistes de l'índex, tant les font com les citades en el període 2001-2005.
 • RESH, Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humana: classificació de revistes elaborada pel CINDOC. D'aquesta font documental s'han inclòs totes les revistes font emprades fins al 2003 i les citades en el període 2000-2003.
 • National Citation Report for Spain 1981-2006: llistat de revistes on han publicat els investigadors catalans en el període 1997-2006 a partir de l'explotació de la base de dades de Thomson Reuters Scientific que conté la producció científica present en les seves diverses bases de dades bibliomètriques –en particular, el Science Citation Index Expanded (SCIE), el Social Science Citation Index (SSCI), i l'Arts & Humanities Citation Index (A&HCI).
 • Journal Citation Reports (JCR ) 2007 Social Sciences Edition: base de dades elaborada per l'empresa Thomson Reuters Scientific. Les revistes de les àrees de Ciències Socials i Humanitats s'han ordenat de manera decreixent segons el seu factor d'impacte. A partir d'aquest ordre s'han seleccionat les revistes que resten en el primer i segon quartil. S'han exclòs les revistes de les àrees de Nursing i Psychiatry per no ser d'aquestes àrees de coneixement.
 • Propostes col·lectives adreçades a l’AGAUR des de les universitats i centres de recerca principalment catalans. D'aquestes propostes s'han exclòs les revistes dels JCR que no es troben en el primer o segon quartil de la seva disciplina (veure el paràgraf anterior ).
 • Revistes catalanes dels àmbits de llengua, literatura i història segons algunes fonts específiques: els Reports de la recerca a Catalunya: 1996-2002 de l'Institut d'Estudis Catalans o a la tesi del Jordi Ardanuy Baró

Les revistes de l'anterior Carhus que no apareixen en cap de les fonts documentals esmentades al punt 2 no estan incloses a CARHUS PLUS però seran tingudes en compte per a l'avaluació de la Convocatòria d'ajuts per donar soport als grups de recerca (SGR 2009 ). Aquestes revistes les podeu trobar a l'enllaç "Revistes de Carhus 2005 no incloses a CARHUS PLUS".

En total hi ha 5430 revistes, de les quals 1067 són publicacions estatals i 210 s'editen a Catalunya.

La següent taula mostra el nombre de revistes per àmbit, les revistes A i els percentatges que representen:

Àmbit científicNombre total de revistesNombre de revistes A% de revistes A% de revistes de l'àmbit respecte al total a Carhus Plus
SOCIOLOGIA I POLÍTICA 396 158 39.90% 7.29%
PSICOLOGIA 578 231  39,97% 10,64%
HISTORIA 735 184  25,03% 13,54%
GEOGRAFIA I URBANISME 112 45  40,18% 2,06%
GENERAL O MULTIDISCIPLINAR 365 150  41,21% 6,7%
FILOSOFIA 315 129  40,95% 8,80%
FILOLOGIA, LINGÜÍSTICA I SOCIOLINGÜÍSTICA 1009 343  33,99% 18,58%
ESTUDIS RELIGIOSOS 237 64  27,00% 4,36%
EDUCACIÓ 438 150  34,25% 8,07%
ECONOMIA 410 164  40,00% 7,55%
DRET 227 67  29,52% 4,18%
COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ 109 48  44,04% 2,01%
ARTS 311 112  36,01% 5,73%
ANTROPOLOGIA 187 61  32,62% 3,44%
TOTAL DE REVISTES 5429 1906  35,2% 100

Cada revista està classificada en un àmbit científic i en un sol nivell. El nivell A correspon a les revistes més ben valorades. Quan una revista no ha pogut ser ubicada en un àmbit concret degut al seu caràcter interdisciplinar s'ha inclòs en l'àmbit General o Multidisciplinar.

Aquest grup inclou les revistes que compleixen com a mínim un dels següents criteris:

 1. Les revistes que siguin presents a Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Science Citation Indexsegons la Master Journal List del 2007 o als Journal Citation Reports en l'edició 2007.
 2. Les revistes que tinguin un ICDS (vegeu l'apartat "Què és l'ICDS?") igual o superior a 7.
 3. Reconeixent la dificultat afegida que tenen les revistes de les àrees d'història, llengua i literatura catalana per accedir a les grans bases de dades internacionals, s'han emprat criteris més específics a l’hora d'avaluar-les.

Per analitzar aquestes revistes s'ha seleccionat el grup principalment de les que publiquen articles en llengua catalana, dels àmbits de Filologia, lingüística i sociolingüística i d'Història i que tenen un ICDS superior a 3. D'acord a aquesta selecció, s'ha analitzat el compliment d'aquestes revistes respecte als criteris de format normalitzat per a les publicacions científiques, el sistema de revisió d'originals i la diversitat institucional dels autors que hi publiquen. Els paràmetres de format normalitzat avaluats els trobareu a l'apartat "Com es classifiquen les revistes dels nivells B, C i D?".

Com a conseqüència d'aquesta avaluació han estat incloses en el nivell A les següents revistes en llengua catalana:

 • Afers. Fulls de recerca i pensament
 • Articles de didàctica de la llengua i de la literatura
 • Caplletra. Revista internacional de filologiaNota: amb data del 18/02/2009 s'ha esmenat un error en el càlcul dels indicadors bibliomètrics d'aquesta revista i per aquest motiu ha estat incorporada en el nivell A.
 • Catalan Journal of Linguistics
 • Els marges. Revista de llengua i literatura catalana
 • Estudios de fonética experimental
 • Manuscrits. Revista d'història moderna
 • Pyrenae
 • Quaderns de filologia. Estudis lingüístics
 • Quaderns. Revista de traducció

En algunes àrees de les Ciències Socials la publicació en revistes i els mecanismes de citació ja estan força consolidats. Això contribueix a que hi hagi un elevat nombre de revistes indexades a JCR. Per aquest motiu, en els àmbits de Psicologia; Sociologia i política; Economia, i Geografia i urbanisme s'ha limitat al 40% les revistes en el grup A respectant les de factor d'impacte i, en el seu defecte, major ICDS.

La classificació de les revistes B, C i D, que serà presentada en els següents mesos en una segona fase, està inspirada en els criteris següents:

 1. L'Índex Compost de Difusió Secundària (ICDS).
 2. El compliment d'un conjunt de paràmetres relatius a les normes formals de publicació científica. En concret són:
  • Arxiu històric per a les revistes en format electrònic: l'accés a l'arxiu històric d'articles anteriors en un temps mínim de tres anys.
  • Compliment de la periodicitat declarada o l'edició del nombre de fascicles declarats per any.
  • Consell editorial: les persones que integren el consell editorial.
  • Contingut original: el 40% o més dels articles haurien de ser treballs de recerca, comunicació científica o creació d'originals.
  • Instruccions als autors: la revista hauria de donar unes normes als autors per a l'enviament d'originals i resums.
  • L'afiliació dels autors: l'aparició de la institució per a la qual treballen l'autor o autors de la revista.
  • Paraules clau: la inclusió de paraules clau per a cada article.
  • Existència d'un resum: l'acompanyament de cada article amb un resum en l'idioma original del treball.
  • Resum en dos idiomes: l'acompanyament de cada article de dos resums en dues llengües diferents, una d'elles l'anglès.
  • Taula de continguts: l'existència d'una taula de continguts o un índex en cada exemplar de la revista on haurien d'aparèixer les dades de títol, autor i pàgina de l'article.
 3. Existència d'un sistema de revisors independents que avaluïn els articles abans de la seva publicació.
 4. El tipus de comité editorial que dirigeix la revista d'acord a tres categories:
  • Intern: tots els seus membres pertanyen a una mateixa institució
  • Extern: els seus membres pertanyen a diferents institucions
  • Internacional: té membres de diferents institucions i països

L'Índex Compost de Difusió Secundària (ICDS) és el resultat d'un projecte elaborat pel grup de recerca de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona encapçalat pel Dr. Cristóbal Urbano. L'ICDS és un indicador que mesura la difusió de les revistes en bases de dades científiques.

Aquestes revistes són considerades al mateix nivell que les revistes de CARHUS PLUS pendents de valorar.

L'ICDS és publicat mitjançant la base de dades Matriu d'Informació per a l'Avaluació de Revistes (MIAR). Aquesta pretén acollir amb una periodicitat bianual –la darrera actualització es del 2008– informació clau per a la identificació i l'avaluació de revistes.

MIAR vincula mitjançant el número ISSN conjunts seleccionats de revistes establerts segons grans àmbits científics –subdividits alhora en camps acadèmics més específics– amb una sèrie de bases de dades d'indexació i resum, repertoris de revistes i catàlegs de biblioteques.

L'ICDS és el resultat d'un càlcul numèric que valora la major o menor difusió de la revista a les bases consultades en base als següents barems:

 • 3 punts: Títols presents a set bases de dades internacionals d'índex i resum de caràcter multidisciplinari sobre ciències socials i humanitats: Academic Search Premier (ASP), Applied Social Sciences Index and Abstracts (ASSIA), International Bibliography of Social Sciences (IBSS), Francis/Pascal, Fuente Académica y Periodical Content Index (PCI).
 • 3 punts: Títols presents en alguna de les següents bases de dades de caràcter especialitzat: Art Index/Abstracts/Full Text, Educational Research Abstracts (ERA), Education Resources Information Center (ERIC), Geobase, Population Index, Historical Abstracts, Psicodoc, Psycinfo, ATLA Religion Database, Social Services Abstracts, Sociological Abstracts.
 • No obstant, si una revista és present alhora en una o vàries de les bases de dades multidisciplinàries i en una o vàries especialitzades obté un total de 5 punts.
 • 3,5 punts: Títols presents en una de les següents bases de dades d'ISI: AHCI, SCI, SSCI.
 • 2,5 punts: Títols presents a Latíndex i que no són presents en cap de les bases de dades internacionals.

El CARHUS 2005 va ser una primera aproximació metodològica per mesurar i avaluar revistes científiques en els àmbits de les Ciències Socials i Humanitats. Ara, amb el CARHUS PLUS es presenta una segona edició d'aquest desenvolupada amb criteris actualitzats. Així doncs, tant les revistes presents com la valoració són de nova concepció.

Cada dos anys apareixerà una nova versió de CARHUS PLUS incloent noves actualitzacions.

Els responsables d'una revista poden enviar a l'AGAUR peticions per a incloure una revista. La proposta haurà d'anar acompanyada d'un informe actualitzat explicant els paràmetres de publicació científica acomplerts per la revista. L'informe haurà explicar com es compleixen els paràmetres explicats en l'apartat "Com es classifiquen les revistes B, C i D?" fent menció del sistema de revisió dels articles per part de la revista i del percentatge d'articles rebutjats.

Les propostes poden ser enviades al correu electrònic carhus@agaur.gencat.cat o bé per correu ordinari a l'adreça següent: 
AGAUR 
Programa de Documentació Científica 
Pg.Lluís Companys, 23 
08010 Barcelona

També es consideraran propostes col·lectives d'investigadors i si és possible de caire interinstitucional.

Els vostres comentaris poden ser molt útils per millorar CARHUS PLUS en properes edicions o detectar errors en l'actual. Les valoracions haurien d'anar sempre argumentades i justificades, identificant la persona o el col·lectiu que l'adreça per poder-hi interaccionar. Els comentaris es poden enviar al correu carhus@agaur.gencat.cat

CARHUS PLUS és un projecte encarregat per la Direcció General de Recerca a l'AGAUR. Els responsables de l'elaboració han estat principalment l'equip format per el Dr. Lluís Rovira, director adjunt de l'AGAUR i Laura Serrate, documentalista.

Podeu fer arribar els vostres comentaris sobre el CARHUS Plus+ a carhus@agaur.gencat.cat

 • Esmena del 7/07/2009: s’ha comprobat que la revista Language resources and evaluation amb ISSN 1574-020X apareixia als Journal Citation Reports del 2007. Per tant, aquesta revista passa a estar en el nivell A
 • Esmena del 9/12/2009: les revistes dels nivells B, C, D són avaluades també pel seu comitè editorial (vegeu el punt “6. Com es classifiquen les revistes B, C, D?” )
Data d'actualització:  28.07.2015