• Imprimeix

CARHUS Plus+

CARHUS Plus + 2018

Carhus Plus+ és un sistema de classificació de revistes científiques dels àmbits de les Ciències Socials i Humanitats que es publiquen a nivell local, nacional i internacional. Aquest projecte, desenvolupat per l’Agaur a proposta de la Direcció General de Recerca, es presenta amb la finalitat de contribuir a l’avaluació de la recerca que es duu a terme en el sistema científic i universitari català amb la màxima objectivitat.

En aquesta edició, i com a novetat, Carhus Plus+  és converteix en un sistema multi àrea on les revistes que ho requereixen passen a estar classificades en diversos àmbits alhora. Si és el cas, en cada àrea de coneixement una revista pot tenir diferents qualificacions A, B, C o D.

En data de 11 de juliol de 2018 publiquem una nova versió de de Carhus Plus+ 2018 subjecta a esmenes. Les esmenes es poden presentar fins a l'1 d'octubre.

PROCEDIMENT

Les propostes poden ser enviades al correu electrònic carhus.agaur@gencat.cat o per correu ordinari a l'adreça següent:

AGAUR
CARHUS PLUS
Pg. Lluís Companys, 23
08010 Barcelona

TERMINI

Les esmenes es poden presentar fins a l'1 d’octubre.

Tanmateix quan es tracti de valorar les publicacions anteriors al 2018, la versió de referència és Carhus Plus+ 2014.

Consulteu les revistes que hi ha a Carhus Plus+ 2018 descarregant-vos el fitxer.

Al cercador podeu consultar l’edició de Carhus Plus+ 2014.

Carhus Plus+ agrupa revistes científiques de nivell local, nacional i internacional en els àmbits de les Ciències Socials i Humanitats.

Les revistes incloses provenen originalment de:

 • ERIH Lists. European Reference Index for the Humanities 2007: classificació de revistes europees dels àmbits de les Ciències Socials i Humanitats elaborada per l'European Science Foundation. D'aquesta font d'informació s'ha inclòs una selecció de totes les revistes que tenen un ICDS superior a 3. Per a una explicació més detallada sobre l'ICDS, vegeu l'apartat "Què és l'ICDS?".
 • Grups de recerca reconeguts per la Generalitat de Catalunya l'any 2005 dels àmbits de les Ciències Socials i Humanitats: D'aquesta font d'informació s'ha inclòs una selecció de les revistes on havien publicat aquests grups entre 2001 i 2005. S'han exclòs només aquelles que clarament són d'àrees de coneixement externes a les Ciències Socials i Humanitats.
 • IN-RECS. Índice de impacto, revistas españolas en ciencias sociales: llistats de revistes elaborats pel grup de recerca Evaluación de la ciencia y de la comunicación científica de la Universidad de Granada. D'aquesta font documental s'han inclòs totes les revistes de l'índex, tant les font com les citades en el període 2001-2005.
 • RESH, Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humana [canviar l’enllaç a http://epuc.cchs.csic.es/resh/]: classificació de revistes elaborada pel CINDOC. D'aquesta font documental s'han inclòs totes les revistes font emprades fins al 2003 i les citades en el període 2000-2003.
 • National Citation Report for Spain 1981-2006: llistat de revistes on han publicat els investigadors catalans en el període 1997-2006 a partir de l'explotació de la base de dades de Clarivate Analytics que conté la producció científica present en les seves diverses bases de dades bibliomètriques –en particular, el Science Citation Index Expanded (SCIE), el Social Science Citation Index(SSCI), i l'Arts & Humanities Citation Index (A&HCI).
 • Journal Citation Reports (JCR ) de l’ 2016 Social Sciences Edition: base de dades elaborada per l'empresa Clarivate Analytics. Les revistes de les subject category de Nursing (edició 2016) i Psychiatry (edició 2016) s'han exclòs per no ser d'aquestes àrees de coneixement. En l'àmbit de l'Economia s'han exclòs les revistes del tercer i del quart quartil, segons els JCR del 2016.
 • Propostes col·lectives adreçades a l'AGAUR des de les universitats i els centres de recerca, principalment. Propostes individuals adreçades pels editors.
 • Revistes catalanesdels àmbits de llengua, literatura i història segons algunes fonts específiques: els Reports de la recerca a Catalunya: 1996-2002 de l'Institut d'Estudis Catalans o a la tesi del Jordi Ardanuy Baró.

S'exclouen d'aquest conjunt totes les revistes cessades abans de l'any 2012, perquè se les considera inactives. D'altra banda, la majoria de revistes que no estan en format electrònic no presents a les bases de dades de Scopus o Clarivate Analytics o dins el sistema bibliotecari català tampoc s'han avaluat, per ser de difícil accés.

 

La següent taula mostra el nombre de revistes per àmbit i per grup:

 ÀMBIT

A

B

C

D

TOTAL

 Antropologia

78

74

52

57

261

 Art

161

135

126

113

535

 Comunicació i Informació

92

86

52

75

305

 Dret

136

130

114

75

455

 Economia

199

208

131

124

662

 Educació

182

193

125

107

607

 Estudis religiosos

93

91

81

46

311

 Filologia

394

352

282

272

1300

 Filosofia

94

83

75

62

314

 General o multidisciplinar

287

279

217

173

956

 Geografia

101

105

69

61

336

 Història

320

293

236

228

1077

 Història i Filosofia de la Ciència

63

89

40

18

210

 Psicologia

250

233

187

163

833

 Sociologia i Política

344

363

242

197

1146

 

En aquesta edició, i com a novetat, Carhus Plus+  és converteix en un sistema multi àrea on les revistes que ho requereixen passen a estar classificades en diversos àmbits alhora. Les revistes que comprenen diverses àrees de coneixement poden tenir diferents qualificacions A, B, C o D.

Atenent a les seves característiques, es considera que l’indicador Snip s'adequa millor a les especificitats de les Ciències Socials i de les Humanitats i permet un major detall en la classificació.

Primerament, la major cobertura de revistes no anglosaxones indexades per Scopus –en comparació amb altres bases de dades internacionals –. A més, l'extensió de la finestra temporal per al càlcul de l'indicador és més realista amb els hàbits de citació de les Ciències Socials i de les Humanitats. Finalment, l'indicador SNIP normalitza el càlcul d'acord a les característiques de l'àmbit de la revista citada i la probabilitat de que la revista sigui citada dins la base de dades.

Conseqüentment, les avantatges de Scopus i de les característiques metodològiques de l'indicador SNIP permeten la comparació entre revistes tant dins d'un àmbit de coneixement com entre revistes de diferents àmbits.

Aquest grup inclou les revistes que compleixen com a mínim un dels següents criteris:

 • Les revistes presents a la base de dades Scopus d'acord al fitxer publicat a la web de www.journalindicators.com el maig del 2018.
 • Les revistes que siguin presents a Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Science Citation Index segons la Master Journal List del 2018 o als Journal Citation Reports en l’edició 2016.

I addicionalment han d'estar dins del 30% de revistes millor ranquejades dins de cada àrea de Carhus Plus+ segons l'indicador SNIP d'Scopus.

Les revistes que no estan en aquest 30%, són classificades automàticament en els nivells B, C o D on els percentatges de cada grup són del 20%. Aproximadament. Per a més informació, consulteu la pregunta 6.

Les revistes de catalanística estan classificades com a àrea pròpia. L’objectiu de Carhus Plus+ que les revistes de catalanística quedin finalment integrades per a ser avaluades dins de la resta d’àmbits sense el caràcter excepcional que fins ara han tingut.

En aquesta edició, les revistes de catalanística classificades en el grup A són:

Anuario de estudios medievales

Ausa. Publicació del patronat d'estudis osonencs

Caplletra. Revista internacional de filologia

Catalan historical review

Catalan journal of linguistics

Cercles. Revista d'historia cultural

Estudis romànics

Llengua & literatura

Magnificat. Cultura i literatura medievals

Manuscrits. Revista d’historia moderna

Pyrenae

Quaderns de filologia. Estudis lingüístics

Quaderns de filologia. Estudis literaris

Quaderns. Revista de traducció

Revista de llengua i dret

Tirant. Butlletí informatiu i bibliogràfic de cavalleries

Treballs de sociolingüística catalana

Zeitschrift für katalanistik/Revista d'estudis catalans

Les revistes han estat classificades establint-se una quota del 20% aproximadament de les publicacions (calculat dins de cada àmbit de coneixement) per a cada nivell, i d'acord a la ordenació dels següents indicadors:

Les revistes indexades a Scopus: han estat ranquejades en ordre decreixent segons l'indicador SNIP, d'acord al fitxer publicat a la web de www.journalindicators.com el maig del 2018. Si aquest indicador té valor 0, llavors s'ha tingut en compte l'indicador ICDS.

Per a les altres revistes, no indexades a Scopus, s'ha utilitzat el Factor d'impacte de Clarivate Analytics, i si no en tenien, s'han avaluat individualment per revisar quin valor assolia la revista amb cada un dels següents paràmetres:

 1. ICDS: L'Índex Compost de Difusió Secundària(ICDS).
 2. FORMAT: el compliment d'un conjunt d’estàndards relatius a les normes formals de publicació científica. En concret són:
  • Compliment de la periodicitat declarada o l'edició del nombre de fascicles declarats per any.
  • Instruccions als autors: la revista hauria de donar unes normes als autors per a l'enviament d'originals i resums.
  • L’ afiliació dels autors: l'aparició de la institució per a la qual treballen l'autor o autors de la revista.
  • Paraules clau: la inclusió de paraules clau per a cada article.
  • Resum en anglès
 3. SISTEMA DE REVISIÓ dels articles.
 4. TIPUS DE COMITÈ EDITORIAL que dirigeix la revista

De tots aquestes variables s'ha fet una mitjana ponderada d'acord als següents percentatges:

ICDS

FORMAT

SISTEMA DE REVISIÓ

COMITÈ EDITORIAL

50%

25%

12.5%

12.5%

 D'acord a aquesta ordenació, s'ha establert una quota del 20% aproximadament de les revistes (calculat dins de cada àmbit de coneixement ) per a cada nivell.

 

L'Índex Compost de Difusió Secundària (ICDS) és el resultat d'un projecte elaborat per l’Equip Miar  (http://miar.ub.edu/about-us) de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona. L'ICDS és un indicador que mesura la difusió de les revistes en bases de dades científiques.

L'ICDS és publicat mitjançant la base de dades Matriu d'Informació per a l’Avaluació de Revistes (MIAR). Aquesta pretén acollir informació clau per a la identificació i L'avaluació de revistes.

MIAR vincula mitjançant el número ISSN conjunts seleccionats de revistes establerts segons grans àmbits científics –subdividits alhora en camps acadèmics més específics– amb una sèrie de bases de dades d'indexació i resum, repertoris de revistes i catàlegs de biblioteques.

L'ICDS és el resultat d'un càlcul numèric que valora la major o menor difusió de la revista a les bases consultades en base als següents barems:

 • 5 punts: si la revista apareix a bases de dades de citacions: Web of Science Core Collections (AHCI, SCIE, SSCI o ESCI ) i Scopus.
 • +1 punts: si la revista apareix en els índexs clàssics de Web of Science (AHCI, SCIE o SSCI) i també a Scopus.
 • +3 punts: si la revista apareix en una de les següents dues opcions:
 1. a) A una o més bases de dades científiques multidisciplinàries d'indexació i resum (ASSIA, Francis, Fuente Academica, International Bibliography of Social Science , Pascal y Periodical Index Online ).
 2. b) A una o més bases de dades científiques especialitzades d'indexació i resum o a DOAJ (Directory of Open Access Journal), però no en una multidisciplinar
 • 5 punts (3+2): si la revista està inclosa en una o més bases de dades especialitzades o multidisciplinars.
 • 5 punts: si no apareix a cap base de dades d'indexació però si al catàleg de Latindex(no confondre amb el el directoriLatindex) o a un repertori d'avaluació (CARHUS Plus, CIRC, SJR y sello de calidad FECYT).
 • 4 punts: si apareix només a la base espanyola de sumaris DIALNET.

Finalment, el càlcul es completa incorporant l'índex de pervivència de la revista, que es calcula en base al logaritme del total d'anys de vida del títol des de l'inici de la seva publicació, considerant un màxim de 30 anys en càlcul. 

Periòdicament apareixerà una nova versió de Carhus Plus+ incloent noves actualitzacions. La versió 2018 és la quarta des de 2008.

Els responsables d'una revista poden enviar a l'AGAUR peticions per a incloure una revista. La proposta haurà d'anar acompanyada d'un informe actualitzat explicant els paràmetres de publicació científica acomplerts per la revista. L'informe haurà d'explicar com es compleixen els paràmetres explicats en l'apartat "Com es classifiquen les revistes B, C i D?" fent menció del sistema de revisió dels articles per part de la revista i del percentatge d'articles rebutjats.

La proposta haurà d'anar avalada per tres professors de diferents universitats.

Les propostes hauran de ser enviades per correu ordinari a l'adreça següent:

AGAUR
CARHUS PLUS
Pg. Lluís Companys, 23
08010 Barcelona

Per a més informació adreceu-vos a carhus.agaur@gencat.cat

Els vostres comentaris poden ser molt útils per millorar Carhus Plus+ en properes edicions o detectar errors en l'actual. Les valoracions haurien d'anar sempre argumentades i justificades, identificant la persona o el col·lectiu que l'adreça per poder-hi interaccionar. Qualsevol comentari valoratiu o demanda d'informació s'ha d'adreçar a carhus.agaur@gencat.cat

Carhus Plus+ és un projecte encarregat per la Direcció General de Recerca a l'AGAUR. Els responsables de l'elaboració han estat principalment l'equip format per el Dr. Lluís Rovira, director de la institució CERCA (I-CERCA) i Laura Serrate.

Data d'actualització:  05.07.2018